Sadrokartónové Podhľady

Systémy suchej výstavby sa montujú po dokončení a potrebnom vyschnutí všetkých mokrých procesov v interiéri (najmä podlahových poterov a omietok). Vlhkosť stien má byť ustálená, povrchy suché a podkladné betóny vyzreté. Montáž sa odporúča vykonávať až po osadení okien a uzatvorení stavby pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.
Po montáži treba dosky chrániť pred dlhotrvajúcou vysokou vzdušnou vlhkosťou. Vo vnútri budovy sa musí aj po ukončení montáže kaziet alebo dosák zaistiť dostatočné vetranie. Nie je vhodné miestnosti rýchlo vykurovať, ale teplotu na oboch stranách konštrukcie zvyšovať postupne.

Rozdelenie sadrokartónových podhľadov

Štandardné kazetové podhľady sú opláštenia sadrokartónovými alebo sadrovláknitými doskami.
Bezškárové akustické podhľady sa skladajú z akustických dosák, ktoré zvyšujú zvukovú pohltivosť daného priestoru.
Opláštenie oblúkových podhľadov sa vytvára zo špeciálnych ohybných dosák.
Bezpečnostný medzistrop je špeciálna samonosná horizontálna konštrukcia slúžiaca na bezpečnostné ohraničenie daného priestoru.

Podhľady plnia spravidla niektorú z týchto funkcií:

 • uzatvárajú spodnú časť stropu (strechy),
 • znižujú svetlú výšku miestností,
 • zakrývajú inštalačné vedenie,
 • zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti,
 • zlepšujú zvukovoizolačné vlastnosti,
 • zvyšujú požiarne odolnosti stropnej konštrukcie,
 • umocňujú architektonický výraz interiéru.

Príprava montáže sadrokartónových podhľadov

Pred montážou je potrebné:

 • preveriť pôdorysné rozmiestnenie inštalácií a vzduchotechniky v dutine podhľadu s ohľadom na možnosť kotvenia podhľadu;
 • skontrolovať umiestnenie vývodov elektroinštalácie v ploche podhľadu a elektroinštalačných skriniek (škatúľ) v dutine podhľadu a v obvodových stenách;
 • zhotoviť výškové vytýčenie podhľadu (váhorys) pomocou laseru alebo značkovacej šnúry. Vytyčuje sa úroveň konštrukcie, pričom sa musí zohľadniť hrúbka opláštenia. Pri vytýčení treba preveriť, či pri zamýšľanej výškovej úrovni podhľadu nedochádza ku kolízii medzi predpísanou výškou dutiny a zvesením podhľadu (čo je podmienka pre požiarnu odolnosť niektorých podhľadov), alebo či nebude kolidovať výška uvažovaných svietidiel s výškou dutiny v mieste, kde sa budú svietidlá nachádzať. Je nutné skontrolovať aj výšku a polohu zabudovaných konštrukcií v dutine podhľadu a členenia nadväzujúcich obvodových konštrukcií (výška nadpraží okien a dverí, nadsvetlíky, vyústenia vzduchotechniky atď.);
 • vytýčiť a označiť polohu prípadných revíznych dvierok alebo revíznych vstupov;
 • rozmerať miesta na upevnenie nosných závesov podhľadov s ohľadom na povahu nosnej konštrukcie stropu a dovolené rozstupy závesov a nosných profilov podhľadu.

Montáž podhľadov

Nosná konštrukcia podhľadu sa zhotovuje z pozinkovaných oceľových obvodových  UD-profilov a nosného roštu z CD-profilov. Istou alternatívou je aj možnosť zhotoviť nosnú konštrukciu podhľadu z drevených lát.

Montáž obvodových UD-profilov
Na obvodové profily podhľadu, UD-profily, sa pred osadením aplikuje samolepiace napojovacie tesnenie. Potom sa pripevní k nadväzným vertikálnym konštrukciám pomocou plastových natĺkacích rozperiek alebo iných vhodných pripevňovacích prostriedkov podľa druhu obvodových konštrukcií(obr. 1).

V prípade, že obvodovou konštrukciou je sadrokartónová priečka, možno na ňu pripevniť UD-profil rýchloskrutkami 212 (TN), ale iba v miestach, kde pod sadrokartónom prebiehajú uchytávacie CW-profily priečky. K priečkam oplášteným sadrokartónovými alebo sadrovláknitými doskami sa dá pripevniť UD-profil pomocou skrutiek do opláštenia priečky, nezávisle od polohy CW-profilov priečky. V prípade potreby dilatačnej či úplnej nezávislosti podhľadu od okolitých zvislých konštrukcií sa UD-profily na obvodové steny podhľadu nemontujú.

Kotvenie podhľadu
Závesy do nosného stropu treba ukotviť vhodnými upevňovacími prostriedkami. Predpísaná skúšobná sila na vytrhnutie závesu je 1,2 kN. Do betónových nosných stropov sa používajú oceľové rozperky, napr. DN6 alebo ZHOP. Na nosné kotvenie podhľadov k nosnému stropu sa nesmú použiť plastové rozperky. Na kotvenie podhľadov do drevených trámov možno použiť skrutky do zvislých závesov s plochou hlavou (FN).

Rozdelenie závesov
Podľa nosnosti možno závesy podhľadov rozdeliť na ploché (nosnosť do 25 kg na jeden záves) a štvorbodové (nosnosť do 40 kg na jeden záves). V súčasnosti sa vyrábajú rôzne typy závesov oboch kategórií nosnosti (obr. 3) – napr. perový záves, posuvný páskový záves alebo záves typu Nonius.

Perový záves nie je odolný proti požiaru zvrchu (z dutiny). Ak sa vyžaduje požiarna odolnosť tohto typu, treba použiť buď posuvný pákový záves, alebo záves Nonius rektifikovaný dvoma závlačkami. V konštrukciách, kde sa očakáva vzperné zaťaženie, možno použiť iba záves typu Nonius.

Montáž CD-profilov

Priamo montované opláštenie stropu z CD-profilov
Montážne CD-profily (t. j. profily, ku ktorým sa montujú dosky opláštenia) sú pripevnené k nosnému stropu prostredníctvom priamych závesov alebo stavebných strmeňov (obr. 2). Spoj profil – záves je upevnený dvojicou skrutiek do plechu LB (typ 421).
Spoj záves – nosný strop možno zhotoviť buď jednou oceľovou rozperkou, napr. DN6 do betónového nosného stropu, alebo dvoma skrutkami typu FN do drevených nosných prvkov stropu.

Zavesený podhľad na krížovom rošte z CD-profilov
Nosné CD-profily (t. j. profily tvoriace hornú vrstvu krížového dvojúrovňového roštu) sú pripevnené k nosnému stropu prostredníctvom závesov a ťahadla – drôtu s okom (4 mm, dĺžka 125 až 1 500 mm). Pre väčšie zvesenie možno drôty nadstaviť dvojitou perovou spojkou. S ohľadom na požiadavku pevnosti na vzper, potrebu zaistenia proti posunu v rovine podhľadu alebo požiadavku požiarnej odolnosti podhľadu zhora sa použijú alternatívne typy závesov (obr. 3).

Spoj nosný profil – záves je zhotovený upevnením patričného závesu do nosného CD-profilu.
Spoj záves – nosný strop možno zhotoviť buď jednou oceľovou rozperkou, napr. DN6 do betónu, alebo jednou skrutkou typu FN do drevených prvkov stropu – do boku trámu (skrutka namáhaná na strih).
Montážne CD-profily sa pripevnia k nosným CD-profilom pomocou uhlových kotiev (dve kotvy na jeden spoj) alebo krížových spojok. Uhlová kotva má nosnosť obmedzenú na 30 kg/m2 a nemožno ju použiť pri požiadavke požiarnej odolnosti podhľadu zhora.

Zavesený podhľad na jednoúrovňovom krížovom rošte z CD-profilov
Nosné CD-profily sú pripevnené k nosnému stropu prostredníctvom závesov a ťahadla – drôtu s okom; pre väčšie zvesenie možno drôty nadstaviť dvojitou perovou spojkou. S ohľadom na požiadavku pevnosti na vzper alebo potrebu zabezpečenia proti posunu v rovine podhľadu sa ako alternatíva použijú závesy a ťahadlá typu Nonius.
Spoj hlavný montážny profil – záves je zhotovený upevnením patričného závesu do nosného CD-profilu.
Spoj záves – nosný strop možno zhotoviť buď jednou oceľovou rozperkou, napr. DN6 do betónu, alebo jednou skrutkou typu FN do drevených prvkov stropu – do boku trámu (skrutka namáhaná na strih).
V prípade zaveseného podhľadu na jednoúrovňovom krížovom rošte sa montážne CD-profily delia na hlavné (nesú záves) a deliace. Deliace montážne CD-profily sa k hlavným montážnym CD-profilom pripevnia pomocou špeciálnych úrovňových krížových spojok.

Nosná konštrukcia z drevených lát

Montážne laty sa montujú na plocho, nosné laty na výšku.

Priamo montované opláštenie stropu z drevených lát
Montážne laty sú pripevnené k nosnému stropu prostredníctvom priamych závesov, stavebných strmeňov alebo priamo pomocou jednej skrutky TN (s priemerom 5,5 × 90 mm).
Spoj lata – záves je zhotovený dvojicou skrutiek FN.
Spoj záves – nosný strop možno zhotoviť buď jednou oceľovou rozperkou, napr. DN6 do betónového nosného stropu, alebo dvoma skrutkami typu FN do drevených nosných prvkov stropu.

Priamo montované opláštenie stropu na krížovom rošte z drevených lát

Nosné laty sú pripevnené k nosnému stropu v každom mieste pripojenia dvoma skrutkami TN (s priemerom 5,5 × 90 mm). Montážna lata s nosnou latou sa spoja pomocou jednej skrutky TN (s priemerom 5,5 × 90 mm).

Zavesený podhľad na krížovom rošte z drevených lát
Nosné laty sú pripevnené k nosnému stropu prostredníctvom závesov a ťahadla – drôtu s okom. Pre väčšie zvesenie možno drôty nadstaviť dvojitou perovou spojkou. S ohľadom na požiadavku pevnosti na vzper alebo potrebu zaistenia proti posunu v rovine podhľadu sa ako alternatíva použijú závesy a ťahadlá typu Nonius.

Spoj nosná lata – záves je zhotovený priskrutkovaním závesu k boku nosnej laty dvoma skrutkami FN. Susedné závesy sa skrutkujú do protiľahlých bokov laty.
Spoj záves – nosný strop možno zhotoviť buď jednou oceľovou rozperkou, napr. DN6 do betónového nosného stropu, alebo jednou skrutkou typu FN do drevených nosných prvkov stropu – do boku trámu (skrutka namáhaná na strih). Montážna lata s nosnou latou sa spojí pomocou jednej skrutky TN (s priemerom 5,5 × 90 mm).

Minerálne izolácie

Minerálna izolácia sa vkladá do podhľadov, aby sa dosiahli požadované akustické a protipožiarne vlastnosti. Musí sa uložiť po celej ploche, bez medzier.

Opláštenie podhľadu

Opláštenie doskových podhľadov sa realizuje sadrokartónovými doskami. Dosky sa priskrutkujú k montážnym CD-profilom (alebo k dreveným latám). Dotyk priečnych hrán dosák sa musí umiestniť na montážny profil (latu). Ak netreba zaistiť dilatačnú nezávislosť podhľadu od okolitých vertikálnych konštrukcií (do plochy podhľadu zhruba 30 m2), možno opláštenie priskrutkovať aj do obvodových UD-profilov. Dosky sa orientujú vždy dĺžkou kolmo na montážne profily. Priečne škáry susediacich dosák musia byť vystriedané (presadené) minimálne o jeden montážny profil. Nadväznosť opláštenia na obvodovú vertikálnu konštrukciu sa volí podľa konkrétnej potreby v súlade s typovými detailmi.

Bezškárové akustické podhľady

Aby nedošlo k poškodeniu akusticky účinnej textílie, nie je vhodné posúvať dosky z palety po spodnej doske. Dosky sa najskôr nadvihnú a potom sa transportujú na výšku. Pritom treba so zvýšenou opatrnosťou chrániť dosky pred poškodením ich hrán pri skladovaní, manipulácii a montáži. Dosky sa nesmú montovať pri relatívnej vzdušnej vlhkosti nad 80 % a pod 40 %. Teplota v miestnosti by nemala byť nižšia než +10 °C.Akustické podhľady sa s ohľadom na estetické pôsobenie ich perforácie rozmeriavajú vo väčšine prípadov súmerne s osou miestnosti.
Môžu sa zvoliť tieto typy konštrukcie:

 • priamo montované opláštenie stropu z CD-profilov,
 • zavesený podhľad na krížovom rošte z CD-profilov,
 • zavesený podhľad na jednoúrovňovom krížovom rošte z CD-profilov.

Dosky opláštenia sa na rozdiel od bežných podhľadov montujú do kríža (nepresadzujú sa priečne škáry). Ak je to možné, orientujú sa – s cieľom dosiahnuť optimálny estetický účinok – tak, aby boli svojou dĺžkou v smere dopadajúceho svetla.

Ak je vzhľadom na požadované akustické vlastnosti nutné uložiť nad podhľad minerálnu izoláciu, musíme dodržať jej predpísanú hrúbku. Minerálna izolácia sa ukladá na zmontovanú nosnú konštrukciu podhľadu.
Podhľady z akustických perforovaných dosák je vhodné pred finálnym náterom zabezpečiť penetračným náterom určeným na sadrokartónové dosky. Týmto náterom sa zjednotí rozdielna nasiakavosť dierovaných sadrokartónových dosák a škárovacieho tmelu, ktorá by sa neskôr mohla prejaviť tým, že by škáry boli rozoznateľné aj cez konečný náter. Nátery pomocou zriedenej finálnej farby nie sú na tento účel vhodné.
Nátery treba nanášať výhradne valčekom, striekanie farby je zakázané vzhľadom na negatívny dopad na akustickú funkciu podhľadu (striekaná farba zalepí akusticky účinnú textíliu, umiestnenú na rube dosák).

Montáž podhľadov z akustických dosák s kolmo rezanými hranami – technológia lepenej škáry
Vzdialenosť montážnych profilov môže byť maximálne 320 mm. Dosky vo vyhotovení s kolmo rezanou hranou po celom obvode dosky (obr. 4) sa musia klásť vždy v jednom smere. Na udržanie smeru pomáha farebná značka v oblasti priečnej hrany, ktorou sú dosky označené už z výroby. Podhľady sa oplášťujú od stredu miestnosti.

Pred montážou je vhodné mierne zraziť lícovú hranu po obvode dosky, aby sa odstránili prípadné nadbytočné kúsky lícového papiera dosák. Odporúča sa jemne navlhčiť hrany dosák pred ich montážou a nanesením lepidla, čo prispeje k lepšiemu priľnutiu lepidla a k vyššej pevnosti lepenej škáry. Lepidlo sa nanáša priamo z kartuše, pričom sa musí na hranu naniesť rovnomerne a v správnej miere. Pri osadzovaní dosák treba vytvoriť škáru širokú asi 1 mm. Pred naskrutkovaním dosky je nutné skontrolovať jej presnú polohu – hrany susediacich dosák musia bez odskokov nadväzovať.

Lepidlo vytlačené zo škáry sa zrazí pomocou ostrej špachtle. Vhodné je odstrániť lepidlo až po čiastočnom vyzretí – približne po 20 minútach, keď je jeho konzistencia podobná vosku. V žiadnom prípade by sa lepidlo nemalo rozotierať po líci dosák do šírky. Následné pretmelenie hláv skrutiek a lepených škár sa (v prípade potreby) urobí pomocou škárovacieho tmelu. Zatmelené plochy sa potom dodatočne jemne prebrúsia.

Montáž podhľadov z akustických dosák so zníženými hranami
Vzdialenosť montážnych CD-profilov pri rozmiestnení perforácie je 600 mm. Týmto systémom sa nedajú vytvárať podhľady bez prerušeného dierovania. Tmelenie sa realizuje vždy s výstužnou páskou škárovacími tmelmi. Uľahčuje to i zníženie hrany na tmelenie po celom obvode dosky.

Oblúkové podhľady

Oblúkové a zvlnené podhľady a klenby sa montujú na pripravenú tvarovanú konštrukciu s použitím ohybných sadrovláknitých dosák alebo akustických veľkoplošných dosák (obr. 5). Konštrukcia podhľadu sa zhotoví z montážnych CD-profilov, ohybných nosných profilov 59 × 7, krížových spojok a závesov Nonius.Tvar zaoblenia sa vytvorí pomocou ohybných nosných profilov 59 × 7 pripevnených k stropu (prípadne k stene) prostredníctvom závesov Nonius (nutná vzperná pevnosť). Spolu so spodným dielom závesu Nonius na drevo sa k ohybnému nosnému profilu 59 × 7 priskrutkuje skrutkami M6 × 16 aj krížová spojka. Maximálny rozstup ohybných nosných profilov je 1 000 mm. Po zostavení sa na krížové spojky nasadia pozdĺžne CD-profily. Rozstup CD-profilov pozdĺžnej osnovy treba prispôsobiť polomeru oplášťovaného oblúka. Pri najmenšom dovolenom polomere 1 200 mm a pri nárokoch na požiarnu odolnosť je rozstup profilov 300 mm.Dosky opláštenia sa ohýbajú za sucha a vždy vo svojom pozdĺžnom smere – na podhľade sa dosky montujú priečne, pozdĺžnou hranou kolmo na osnovu montážnych CD-profilov. Priečne hrany dosák sa stýkajú na CD-profile.

Bezpečnostný medzistrop

Bezpečnostný medzistrop je samonosná nenosná konštrukcia stropu nad chráneným priestorom. Maximálny rozpon konštrukcie je 5 900 mm (s použitím profilu UA 100). Strop možno dodatočne zaťažiť zavesenými bremenami (napr. svietidlami) – maximálne 0,15 kN/m2. Bezpečnostný medzistrop vychádza konštrukčne i technologicky zo štandardných konštrukcií, ako aj z montážnych postupov stanovených pre montáž bezpečnostných priečok.